Privacy Policy

Goudsmederij Spetter hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Goudsmederij Spetter houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
  deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
  voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
  uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
  uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
  doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten:

Persoonsgegevens worden door Goudsmederij Spetter verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over bestellingen en/of vragen;
- Het uitvoeren van bestellingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Voor het leveren van goederen;
- Voor het verstrekken van gevraagde informatie;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Goudsmederij Spetter de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Goudsmederij Spetter opgeslagen ten behoeve van de bovengenoemde
doelstellingen verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende één volledig kalender jaar na het plaatsen van de bestelling (ivm garantie) en daarna alleen in
   de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
- E-mails worden één volledig kalender jaar na contact bewaard.

Ter verduidelijking: E-mails en bestellingen die bijvoorbeeld geplaatst worden 10 oktober 2017 worden vernietigt op 1 januari 2019.
Dus het volledige kalender jaar na plaatsing. Dit doen wij voor garantie doeleinden, eventuele afspraken die gemaakt zijn,
en andere communicatie terug te kunnen lezen als dit nodig is.
Deze gegevens staan in een archief opgeslagen en worden alleen terug gehaald als dit nodig is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees:

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Goudsmederij Spetter verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstelling:

Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsbrieven.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het inschrijf formulier "Nieuwsbrief";

Voor de bovenstaande doelstelling vraagt Goudsmederij Spetter de volgende persoonsgegevens van u:

- Naam;
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Goudsmederij Spetter opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van de financiële afhandeling;
- Het verzorgen van de leveringen van bestellingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU:

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn:

Goudsmederij Spetter bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Goudsmederij Spetter van uw gegevens kennis kunnen nemen,
  zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij  
  fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen:

Als Goudsmederij Spetter zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen.

Contactgegevens:

Goudsmederij Spetter
Nieuweschans 1A
3751 BA Bunschoten-Spakenburg
033-298 7803

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan om op de hoogte te blijven van mijn werk
Aanmelden
© 2018 - 2023 Goudsmederij Spetter | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel